top of page

Regulamin kupna dzieł sztuki

Regulamin Sprzedaży Internetowej Galerii Fundacji Strauss Gala

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w serwisie internetowym www.straussgala.com w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

(Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Informacje ogólne
1. Właścicielem sklepu internetowego jest Galeria Sztuki Fundacji Strauss Gala z siedzibą w Mikowicach 3, 57-300 Kłodzko  

KRS pod numerem 0000804994, NIP 8831868969 zwanym dalej Sprzedającym.
3. Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:
– pod numerem telefonu: + 48 727 451 958 w godzinach 9:00 – 17:00
– korzystając z adresu poczty elektronicznej: mikowice19@gmail.com
– adres do korespondencji w sprawach związanych z działalnością Galerii, w tym w sprawach reklamacji: Fundacja Strauss Gala,

Boguszyn 79b, 57-300 Kłodzko

Definicje
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonujący Zamówienia w serwisie Internetowym.
2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający z serwisu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Przedmiot transakcji – zwany zamiennie „Dzieło” – wymieniony i opisany w serwisie internetowym, a którego dotyczy Umowa sprzedaży.
4. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Dzieła w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem,

z wykorzystaniem serwisu internetowego Sprzedającego.
5. Serwis Internetowy lub Sprzedający – serwis internetowy dostępny pod adresem www.straussgala.com

za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio

do zawarcia Umowy Sprzedaży.
7. Galeria – sklep internetowy stanowiący serwis internetowy w domenie www.straussgala.com
8. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
9. Koszyk – element Galerii , za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.,
10. Strona produktowa – strona w Galerii, na której przedstawione są informacje na temat produktu.
11. Regulamin – regulamin Galerii www.straussgala.com/galeria
12. Użytkownik – osoba przeglądająca asortyment Galerii.

Przedmiot sprzedaży
1. Dziełami w sprzedaży prowadzonej przez Galerię Fundacji są dzieła sztuki, w szczególności obrazy, pochodzące bezpośrednio od ich twórców

lub od właścicieli niebędących twórcami.
2. Dzieła oferowane przez Serwis internetowy mogą nosić ślady upływu czasu i indywidualne cechy. Sprzedający zobowiązuje się informować Kupujących o indywidualnych cechach obiektów oraz dostarczać je bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.
3. Oferowane w Serwisie internetowym dzieła zostały przyjęte do sprzedaży na podstawie umowy komisu lub zostały nabyte przez Sprzedającego

i stanowią jego własność.
4. Sprzedażą nie są, w żadnym wypadku, objęte prawa autorskie, w szczególności prawo do powielania, lub komercyjnego wykorzystania dzieł

lub ich wizerunków.
5. Warunkiem przyjęcia Dzieł do Serwisu internetowego jest złożenie oświadczenia przez właścicieli obiektów, że dzieła te są oryginalne,

stanowią ich własność i nie naruszają niczyich praw autorskich.
6. Serwis internetowy zastrzega możliwość usunięcia z serwisu dzieł, w odniesieniu do których zaistnieje uzasadnione podejrzenie,

że oświadczenia złożone zgodnie z pkt 5 powyżej nie są prawdziwe. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne dzieł

i ich wady prawne.
7. Prezentowane w Serwisie internetowym zdjęcia oferowanych do sprzedaży dzieł mogą się, z uwagi na swój indywidualny charakter,

nieznacznie różnić od oryginału, w szczególności w zakresie barw, czy widoczności faktur w zależności również od technicznych możliwości ekspozycji nośników elektronicznych. Wszystkie fotografie są wykonane osobiście przez Odpowiedzialne osoby związane z Fundacją Strauss Gala
8. Właścicielem wszystkich fotografii umieszczonych w Serwisie internetowym jest Sprzedający, chyba że zaznaczono inaczej. Zabronione jest korzystanie z treści publikowanych w serwisie bez wyrażonej na piśmie zgody Sprzedającego.
9. Galeria prezentuje cyfrowe fotografie oferowanych dzieł, wraz z ich szczegółowym opisem i ceną.
10. Przedstawione fotografie są zdjęciami poglądowymi, przedstawiającymi ogólny wizerunek dzieła oraz jego podstawowe cechy.

Dzieła mogą się nieznacznie różnić od wykonanych fotografii, w szczególności w zakresie kolorystyki. Różnice takie nie mogą stanowić podstawy roszczeń Klienta.

Ceny
1. Wszystkie ceny podane na stronach Galerii są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami do zapłaty.
2. Standardowo podana cena jest ceną dzieła bez oprawy. W przypadku, gdy oprawa jest integralną częścią dzieła cena będzie obejmować dzieło łącznie z oprawą.

Przyjmowanie i realizacja zamówień
1. Zamówienie składa się za pomocą formularza dostępnego na stronie www.straussgala.com/kontakt
2. Dodanie dzieła do koszyka a następnie wybranie przycisku płatności oznacza konieczność kontaktu w drodze korespondencji mailowej celem uzgodnienia wszystkich szczegółów zakupu.                                                                                   

3. Rezerwacja utrzymywana jest przez okres 48 godzin. W tym czasie Strony winny uzgodnić wszystkie elementy transakcji zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu.
4. Umowę sprzedaży Dzieła uważa się za zawartą po potwierdzeniu przez Galerię dostępności dzieła (możliwości dokonania zakupu), w chwili uzgodnienia przez strony ostatecznych warunków transakcji, obejmujących cenę dzieła i koszt dostawy.
 

5. W wypadku gdyby nie doszło do uzgodnienia warunków, Rezerwacja zostaje automatycznie anulowana, bez konieczności dokonywania innych działań ze strony Klienta.
6. Galeria niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia, przesyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez Klienta

w formularzu kontaktowym.
7. Galeria dokonuje potwierdzenia dostępności dzieła w terminie 48h od chwili przyjęcia zamówienia, wysyłając wiadomość e-mail na adres podany przez Klienta w formularzu kontaktowym. W wypadku gdy Dzieło nie jest dostępne w takim samym czasie, Galeria wysyła do Klienta informację

o braku dostępności dzieła. W wypadku braku dostępności Dzieła, nie dochodzi do zawarcia umowy.
8. W wypadku potwierdzenia dostępności dzieła, Strony winny dokonać transakcji zgodnie z poniższymi wymogami.
9. Klient dokonuje zapłaty całości za Dzieło na podany na stronie www Galerii w stopce rachunek bankowy w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia dostępności Dzieła do sprzedaży. Wysokość wpłaty jest sumą ceny sprzedaży dzieła i kosztów dostawy.
10. W przypadku, gdy zapłata za Dzieło nie nastąpi w terminie wskazanym w ust. 9 niniejszego paragrafu, Galeria zastrzega sobie prawo

do odstąpienia od umowy sprzedaży Dzieła, o czym poinformuje Klienta drogą mailową.
11. Do każdego przyjętego zamówienia wystawiany jest rachunek lub faktura. Rachunek lub faktura wystawiane są niezwłocznie

po otrzymaniu zapłaty od Klienta, gdy zamówione przez Klienta Dzieło jest przygotowane do wysyłki.
12. Galeria na bieżąco informuje Klienta o zmianach w statusie zamówienia, przesyłając ww. informacje na adres e-mail podany przez Klienta

w formularzu kontaktowym.

Sposoby płatności
1. Płatność za dzieło musi być dokonywana przez klienta przed wydaniem dzieła klientowi:  przelewem na rachunek bankowy Fundacji Strauss Gala lub kartą płatniczą.
Dostawa
1. Koszt dostawy obejmuje opakowanie oraz transport przesyłki.
2. Ubezpieczenie przesyłki jest indywidualne i dodatkowe płatne przez kupującego.
3. Dostawa Dzieła realizowana jest na terenie Polski oraz Unii Europejskiej, za pośrednictwem firmy kurierskiej .
4. Koszt przesyłki krajowej ponosi Fundacja Strauss Gala indywidualnie w odniesieniu do każdego dzieła.

Koszt wysyłki zagranicznej ponosi kupujący. Cena przesyłki i czas jej realizacji w obrębie Unii Europejskiej ustalane są niezwłocznie

po otrzymaniu zamówienia. Dopuszcza się możliwość negocjacji kosztów wysyłki za granicę.
5. W przypadku obrazów o wartości powyżej 15 000 zł zamówienie dostarczamy indywidualnie, osobiście własnym sumptem na terenie Polski.
6. Czas realizacji zamówienia, czyli czas, który upływa od złożenia zamówienia i wysłania zamówionych towarów, do chwili dostawy do Klienta (przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze), wynosi dla przesyłek krajowych od 3 do 7 dni roboczych.
7. Zakupione Dzieła można również odebrać osobiście w Kłodzku lub Henrykowie po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru.

Adresy punktów odbioru osobistego:
– Henryków 70; 67-300 Szprotawa  w godzinach 10:00 – 16:00
– Boguszyn 79b; 57-300 Kłodzko w godzinach 10:00 – 16:00

Uszkodzenie przesyłki w czasie transportu
1. Zgłoszenie uszkodzenia przesyłki w czasie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.
2. W przypadku naruszenia, złamania czy zalania opakowania, jak również w przypadku naruszenia taśmy ochronnej, Klient powinien sporządzić protokół z opisem uszkodzeń oraz z podpisem pracownika firmy kurierskiej dostarczającej przesyłkę.

Reklamacja i zwrot towaru przez Klienta będącego Konsumentem

1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu pod pojęciem Konsumenta rozumie się Klienta Galerii będącego jednocześnie konsumentem

w rozumieniu art. 22 1 ustawy Kodeks Cywilny.
2. Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Konsumentów.
3. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku klient będący Konsumentem może odstąpić od zawartej umowy kupna

w terminie 14 dni licząc od daty wydania Dzieła Konsumentowi, poprzez zwrot towaru w stanie nienaruszonym. Koszt przesyłki zwrotnej,

w tym koszt usługi transportowej świadczonej przez przewoźnika pokrywa w tym przypadku Konsument.
4. Zwrotu zakupionego Dzieła należy dokonać na adres: Henryków 70; 67-300 Szprotawa                                                                                                           5. Do zwracanego Dzieła należy dołączyć rachunek lub fakturę oraz podać numer konta, na który ma zostać dokonany zwrot ceny sprzedaży Dzieła. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości przez Galerię co do autentyczności zwracanego dzieła zostanie wykonana ekspertyza

na koszt zwracającego.
6. Galeria nie dokonuje odbioru przesyłek nadanych za pobraniem zwrotu ceny.
7. W przypadku dokonania przez Konsumenta zwrotu dzieła zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu, Galeria zwraca uiszczoną cenę sprzedaży

w terminie 14 dni, licząc od dnia dokonania zwrotu Dzieła przez Konsumenta, na podany przez niego rachunek bankowy.
8. Prawo do odstąpienia od umowy oraz zwrotu towaru nie przysługuje Konsumentowi, gdy zakupione Dzieło, jest wykonane na jego indywidualne zamówienie (obraz stworzony przez artystę wg indywidualnych wskazówek Konsumenta, grafika lub fotografia

wykonana w podanym przez Konsumenta formacie, kolorystyce itp.) tj. gdy Dzieło zostało wyprodukowane według specyfikacji konsumenta

lub jako służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
9. Za niezgodność z umową nie uważa się nieznacznych różnic kolorystycznych występujących pomiędzy prezentacją fotografii Dzieła zamieszczoną na stronie Galerii a oryginałem Dzieła, które wynikają z przyczyn technicznych, w związku z czym nie mogą być one przedmiotem reklamacji.
10. O niezgodności Dzieła z umową należy powiadomić Galerię na piśmie lub drogą elektroniczną (wiadomość e-mail).
11. Reklamacje zgłoszone w sposób i w terminie określonym w niniejszym Regulaminie będą rozpatrywane w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.

 

 

Prawa autorskie.
Wszystkie Dzieła prezentowane na stronach Galerii Strauss Gala znajdują się na podstawie nabytych praw autorskich tych Dzieł.

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na stronach internetowych Galerii bez zgody i wiedzy

właścicieli praw autorskich.

Postanowienia końcowe.
1. Wszelkie pytania dotyczące dokonywania zakupów za pośrednictwem Galerii należy kierować poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej Galerii lub na adres e-mail: mikowice19@gmail.com
2. Galeria zastrzega możliwość wprowadzania zmian w regulaminie bez wcześniejszego informowania o tym Klientów.

Zmiany regulaminu będą każdorazowo publikowane na stronie Galerii w zakładce regulamin
3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.

Zatwierdzono 01.01.2023 r.
Prezes zarządu

Fundacji Strauss Gala

bottom of page