top of page

STATUT FUNDACJI

STRAUSS GALA

 

 

1.Fundacja pod nazwą Fundacja Strauss Gala , zwana  dalej  Fundacją, ustanowiona   dnia 15 stycznia 2019 r   w Kłodzku  

Aktem Notarialnym Repertorium A 270/2019 przez Fundatora  działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

 2. Fundator może zrzec się w całości swoich uprawnień wynikających ze statutu i przepisów prawa na rzecz innej osoby.

3. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

1. Siedzibą fundacji jest miejscowość Mikowice, gmina Kłodzko.

2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

3. Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności i cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. Nie wyłącza to obowiązku posługiwania się jednocześnie nazwą fundacji w języku polskim.

§ 5

1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

2. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

Cele i sposoby działania Fundacji

§ 6

1. Celem działania Fundacji jest działalność oświatowa i kulturalna w obszarze upowszechniania muzyki i gry na instrumentach muzycznych, organizacji koncertów i szeroko pojętej edukacji muzycznej wśród dzieci i młodzieży, wspieranie aktywności muzycznej dorosłych i osób starszych oraz umożliwienie realizacji muzycznych pasji niezależnie od wieku.

2. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w sferze następujących zadań publicznych:

1) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

2) działalność charytatywna;

3) rozwój świadomości kulturowej i muzycznej poprzez propagowanie publiczne muzyki w formie koncertów oraz materiałów wydawniczych;

4) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

5) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

6) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

7) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

8) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;

9) wypoczynek dzieci i młodzieży;

10)kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

11)promocja i organizacja wolontariatu;

12) muzyczna i edukacyjna działalność na rzecz rodziny;

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) umuzykalnienie dzieci i młodzieży w społeczności lokalnej oraz w Polsce;

2) upowszechnienie nauki gry na instrumentach i wspólnego muzykowania;

3) wspieranie amatorskiej (nieprofesjonalnej) aktywności muzycznej szczególnie wśród społeczności lokalnych;

4) upowszechnienie wiedzy o korzyściach jakie wynikają z aktywnego muzykowania, w szczególności gry na instrumentach muzycznych, dla kondycji intelektualnej i emocjonalnej społeczeństwa;

5) wzmacnianie środowiska rodzinnego i pozarodzinnego w tworzeniu optymalnych warunków dla muzycznego rozwoju dzieci i młodzieży;

6) prowadzenie działalności charytatywnej wspierającej upowszechnianie muzyki i rozwój uzdolnień i pasji muzycznych niezależnie od wieku i stanu zdrowia;

7) wspieranie inicjatyw służących celom Fundacji oraz propagowanie nowatorskich inicjatyw w dziedzinach zainteresowań Fundacji z uwzględnieniem aktywizacji społeczności lokalnych;

8) organizowanie i prowadzenie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży;

9) wspieranie rozwoju i promocja kultury i sztuki;

10)budowanie więzi społecznych i działalność na rzecz rodziny przez propagowanie i edukację w kierunku rozwoju muzycznego dzieci i młodzieży oraz wspólnego muzykowania;

11)organizowanie szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji propagujących wiedzę na temat umuzykalnienia i jego roli w rozwoju człowieka;

12)prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych;

13)inicjowanie i organizowanie akcji mających na celu wspieranie finansowe działalności statutowej Fundacji, takich jak np.: koncerty, wystawy, pokazy, aukcje, eventy okolicznościowe, zbiórki;

15)działania na rzecz wyrównywania dostępu do edukacji artystycznej dzieci i młodzieży z małych miast i wsi;

16)upowszechnianie wyników badań naukowych dotyczących pozytywnego wpływu muzyki i muzykowania na rozwój inteligencji dziecka;

17)współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

 

§ 8

 Fundacja prowadzi działalność na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r o Fundacjach oraz innych przepisów w innych ustawach, do których zastosowanie ma działalność Fundacji.

§ 9

1. Fundacja może wspierać wszelkie podmioty, osoby prawne oraz osoby fizyczne, a także współpracować z nimi we wszystkich działaniach przyczyniających się do realizacji celów statutowych Fundacji, zarówno w kraju, jak i za granicą.

2. Szczegółowe zasady i warunki realizacji wyżej wymienionych celów mogą określać regulaminy wewnętrzne Fundacji.

Majątek i dochody Fundacji

§ 10

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 4000,00 (cztery tysiące) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działalności.

§ 11

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1) darowizn, spadków, zapisów,

2) dotacji i subwencji oraz grantów,

3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, akcji oraz aukcji charytatywnych,

4) dochodów z majątku Fundacji,

5) dotacji celowych na realizację określonych zadań,

6) odsetek i lokat bankowych,

7) innych dochodów.

§ 12

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację jakiegokolwiek celu Fundacji, chyba, że ofiarodawca oznaczy cel objęty zakresem działania Fundacji.

2. Całość dochodów uzyskanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na jej działalność statutową.

 

Władze Fundacji

§ 13

Władzami Fundacji są:

  1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, jako organ zarządzający.

  2. Rada Fundacji jako organ nadzorujący, doradczy i opiniujący

Fundator może powołać w każdym czasie  Radę Fundacji , na dzień ustanowienia niniejszej Fundacji pod nazwą Fundacja Strauss Gala Rady Fundacji nie powołuje się.

Powołanie Rady Fundacji nastąpi uchwałą Fundatora i nie stanowi zmiany niniejszego statutu.

Jeśli zostanie powołana  Rada Fundacji, zwana dalej Radą, będzie działać  jako organ nadzorujący, doradczy i opiniujący i będą dotyczyły jej następujące przepisy Statutu:

Rada Fundacji

§ 14

1. Rada działa jako organ nadzoru, a także jest organem doradczym i  opiniującym dla Fundacji.

2. Rada jest organem odrębnym od Zarządu i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej ani nadzoru.

§ 15

1. W skład Rady wchodzi od dwóch do pięciu członków, którzy pełnią swoją funkcję przez czas nieokreślony.

2. Członków pierwszego składu Rady i Zarządu powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje Rada w drodze uchwały spośród osób zaproponowanych przez Fundatora i na jego wniosek.

3. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku: a) śmierci, b) odwołania, c) pisemnej rezygnacji, d) powołania do Zarządu, e) nawiązania stosunku pracy z Fundacją

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Fundator może odwołać członka Rady.

 

§ 16

1. Członkowie Rady

a) nie mogą być członkami Zarządu

2. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Rady. Członkowie Rady mogą otrzymywać zwrot udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach Rady, w tym kosztów podróży, w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 17

1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

2. Rada zbiera się co najmniej raz w roku kalendarzowym.

3. Posiedzenia Rady mogą odbywać się przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie mogą brać udział w obradach i uprzednio wyrażą na to zgodę na piśmie.

4. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.

5. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał przyjmowanych zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 18

Do zadań Rady należy w szczególności:

a) powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu za zgodą Fundatorów, z zastrzeżeniem          § 15 ust. 2, w przypadku braku Rady Fundacji  rolę tą przejmuje Fundator.

b) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu Prezesa Zarządu i ustalanie jego wynagrodzenia jeśli Prezes Zarządu będzie zatrudniony na podstawie przepisów prawa pracy

c) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,

d) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu,

e) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji w porozumieniu z Fundatorami,

f) nadzór nad działalnością Fundacji,

g) wyrażanie opinii w sprawach przedstawianych przez Zarząd,

h) opiniowanie programów i planów działalności Fundacji,

i) opiniowanie zmiany statutu Fundacji,

j) wyrażanie zgody na połączenie z inną fundacją lub likwidację Fundacji.

 

§ 19

Rada w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

a) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

b) żądania od Zarządu i pracowników Fundacji sprawozdań i wyjaśnień,

c) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 

Zarząd Fundacji

 

§ 20

Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Do czasu powołania Rady Fundacji - Zarząd pełni wszystkie obowiązki wynikające z zarządu i reprezentacji Fundacji.

§ 21

1. W skład Zarządu wchodzi jeden do czterech członków, w tym Prezes Zarządu. Fundator może wejść w skład Zarządu. 

2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator. Kolejnych członków Zarządu powołuje Rada za zgodą Fundatora.

3. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.

4. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub pełnić obowiązki na mocy powołania.

5. Prezes Zarządu może zawiesić członka Zarządu w wykonywaniu przez niego tej funkcji do czasu podjęcia decyzji przez Radę.

6. Członkostwo w Zarządzie ustaje w wyniku: a) śmierci, b) odwołania, d) rezygnacji.

7. Odwołanie członka Zarządu następuje uchwałą Rady za zgodą Fundatora w razie: a) choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji; b) sądowego pozbawienia praw publicznych ,c) nienależytego wykonywania funkcji członka Zarządu; d) istotnego naruszenia postanowień statutu.

§ 22

1. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy im.

2. Jeśli Zarząd jest wieloosobowy podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały są przyjmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków, o ile inne postanowienie statutu lub przepis prawa nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

3. O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu, dopuszcza się elektroniczną drogę korespondencji.

4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 

§ 23

1. Zarząd Fundacji w szczególności:

a) opracowuje i realizuje roczne oraz wieloletnie plany i strategie działania Fundacji,

b) uchwala roczne plany finansowe, bilanse oraz sprawozdania z działalności Fundacji

c) reprezentuje Fundację za zewnątrz,

d) uchwala regulaminy i akty wewnętrzne Fundacji,

e) kieruje działalnością Fundacji i sprawuje zarząd nad jej majątkiem,

f) ustala wielkość zatrudnienia, zasady i wysokość wynagrodzeń oraz innych gratyfikacji dla pracowników Fundacji, a także osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,

g) podejmuje decyzje we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

h) składa oświadczenia woli w imieniu Fundacji,

i) podejmuje decyzję w sprawie połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji – za zgodą Fundatorów,

j) opiniuje zmiany w statucie Fundacji,

k) określa strukturę organizacyjną Fundacji,

l) powołuje gremia opiniodawczo-doradcze, stałe i doraźne, w związku z realizacją poszczególnych programów,

m) podejmuje inne decyzje, nie zastrzeżone w statucie lub przepisach prawa dla innych organów.

2. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 24

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa samodzielnie Prezes Zarządu, 2 członków zarządu łącznie lub ustanowiony pełnomocnik samodzielnie,  z zastrzeżeniem ust. 2 i  dotyczy to także zaciągania zobowiązań w sprawach majątkowych.

2. Do zaciągania zobowiązań w sprawach majątkowych, których jednostkowa kwota przekracza 1.000.000 (1 milion) zł konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.

Jeśli Zarząd jest jednoosobowy do powyższego wymagana jest akceptacja członka Rady lub Fundatora.

3. W stosunkach z Prezesem Zarządu oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jeden z członków Rady lub Fundator.

 

 Zasady gospodarki finansowej Fundacji

§ 25

1. Fundacja może zatrudniać pracowników. Ogólne zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników określa Zarząd Fundacji.

2. W celu prowadzenia działalności statutowej odpłatnej jak i nieodpłatnej, Fundacja może wypłacać osobom fizycznym wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy lub usług niezależnie od sposobu  nawiązania stosunku pracy lub rodzaju i treści zawieranych z nimi umów cywilno– prawnych, w wysokości nieprzekraczającej 1,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Nie dotyczy to osób fizycznych świadczących usługi koncertowe – śpiewaków, muzyków, i innych współpracujących przy organizacji koncertów, w tym również członków Rady będących artystami, których wynagrodzenie ustalane jest bez powyższych ograniczeń.

3. Wynagrodzenie zatrudnianych członków Zarządu będzie wypłacane bez naruszania majątku przekazanego przez Fundatora na fundusz założycielski Fundacji.

 

§ 26

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek ani zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do członków Zarządu, członków Rady, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi osoby te pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej.

 2. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków Zarządu, członków Rady, pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku na rzecz członków Zarządu, członków Rady, pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

4. W przypadku powołania do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 27

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość na zasadach ogólnych.

2. Fundacja może tworzyć fundusze celowe; zasady ich tworzenia i wykorzystania określają regulaminy, uchwalone przez Zarząd.

 

Zmiana Statutu

§ 28

Zmian w statucie dokonują Fundatorzy. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów Fundacji.

 

Likwidacja Fundacji

§ 29

1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku:

a) osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona,

b) w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w formie jednomyślnej uchwały, za zgodą Fundatorów oraz za zgodą Rady wyrażoną w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada za zgodą Fundatorów.

4. Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji zostaną przeznaczone uchwałą Rady na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

bottom of page